Bygglovshandlingar

Konstruktionshandlingar

Energihandlingar

Hela bygglovsprocessen

Här får du veta vad som händer i bygglovsprocessens olika steg, hur du går till väga med en bygglovsansökan och vilka handlingar du behöver.

1. Bygglov behövs

Om du går i byggtankar behöver du veta vad det finns för förutsättningar på just din fastighet och om det du vill göra kräver att du söker bygglov.

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan. Finns det ingen detaljplan så tar du reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse, se relaterad info. Om fastigheten är obebyggd kan du begära ett förhandsbesked och få reda på om det alls är möjligt att få bygga det du vill.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område är det översiktsplanen som är vägledande. Dessutom gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Ibland behöver du även ta hänsyn till fornlämningar, strandskydds- och kulturmiljöområde. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen. Ju tidigare kontakten sker med kommunen, desto mindre kan du behöva justera din idé i efterhand.

2. Vilka handlingar behöver du skicka in

Vilka handlingar som behövs för att söka bygglov beror på vad du ska bygga. För att du ska veta vilka typer av handlingar du behöver skicka in har de flesta kommunerna gjort checklistor för de vanligaste typerna av ansökningar.

3. Bygglovsansökan

Du kan fortfarande i de flesta kommunerna ansöka via en pappersblankett som du mejlar eller skickar in. Du kan också i de flesta kommuner lämna dina handlingar direkt i Kommunhusets reception eller brevlåda vid kommunhuset. För postadress att skicka handlingar till, se kommunens hemsida. Idag börjar fler och fler kommuner använda så kallade e-tjänster där man digitalt skickar in och signerar sin ansökan med e-legitimation

Ställ gärna frågor om din bygglovsansökan innan du skickar in den. Vi vet att det är mycket att tänka på för den som är ovan. Men det sparar tid för både dig och kommunens handläggare om din ansökan har rätt innehåll redan från början.

4. Din ansökan

Kommunerna har olika tillvägagångssätt hur de delar ut bygglovshandlingar till bygglovshandläggare för granskning, dock ska de ha gjort det skyndsamt eftersom de bara har 4 veckor på sig att begära in kompletteringar. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar bygglovenheten dig och ber dig skicka in de handlingar som saknas. Du har fyra oftast veckor på dig att komplettera din ansökan.

Om du inte kompletterar din ansökan inom utsatt tid har nämnden rätt att bedöma ärendet trots att det saknas handlingar. Då måste de ofta avvisa ansökan eftersom de inte har tillräckligt med information för att kunna bedöma att din åtgärd kommer att följa gällande lagar och regler.

När ansökan är komplett

När din ansökan är komplett börjar BN arbetet med att undersöka om ditt byggprojekt följer alla lagar och bestämmelser.
Det tar upp till 10 veckor att handlägga ärendet och för dig att få ett beslut. Ibland kan det arbetet behöva ytterligare tid och kan då förlängas med 10 veckor. Det kan till exempel vara för att de behöver skicka ditt ärende på remiss till andra myndigheter.

Grannhörande

I vissa bygglovsärenden räknas grannarna som sakägare och då måste grannarna höras av bygglovenheten. Det kan till exempel vara för att det du ska bygga påverkar deras utsikt eller förändrar deras möjligheter att utnyttja sin fastighet.
När dina grannar ska höras får de ett brev från byggnadsnämnden med din ansökan. De får titta på dina ritningar och får tillfälle att yttra sig över åtgärden om de vill.

5. Beslut

När BN har fattat beslut får du besked skickat till dig. BN skickar det per post eller i ett rekommenderat brev.  Samtidigt skickas beslutet till berörda parter och kungörs i Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar. Det här är viktigt för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Bygglovenheten skickar också information till andra som berörs av det du ska bygga, till exempel dina grannar. De har då cirka 4 veckor på sig att överklaga.

Beslut vinner laga kraft

När du har tagit emot ditt beslut, kungörelse är genomförd och ingen har överklagat ditt bygglov vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga ditt bygglov.

Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt. Sedan 1 juli 2018 får du inte börja bygga förrän beslutet har vunnit laga kraft. Du behöver först också få ett startbesked. I vissa fall krävs det ett tekniskt samråd. Det är du som sökande eller din kontrollansvarige som kontaktar kommunen för att boka en tid.

6. Tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov kan nämnden hålla ett tekniskt samråd. Då går handläggaren, du och din kontrollansvariga igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.
Byggnadsnämnden kan hålla tekniskt samråd om:

  •  åtgärden kräver en kontrollansvarig. Vilka kontrollansvariga som finns att anlita hittar du på Boverkets webbplats, se relaterad info.
  •  du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan också behöva vara med i vissa fall.

7. Startbesked

Du måste få ditt startbesked innan du kan påbörja de åtgärder du har fått bygglov för. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen som du ska förhålla dig till under byggnationen enligt de krav som står i plan- och bygglagen.

För mindre åtgärder som du inte behöver ha någon kontrollansvarig för får du ofta starbeskedet samtidigt som du får ditt bygglovsbeslut. Större bygglovsärenden kräver tekniskt samråd. Då får du ditt startbesked först vid eller dagarna efter det tekniska samrådet. När det bara behövs en bygganmälan får du ditt startbesked när BN har handlagt ditt ärende.

Om du påbörjar arbetet utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbplats, här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli, se relaterad info.

8. Arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett besök på de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket tittar de bland annat på kontrollplanen och ifall arbetet följer planen.
Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.
Vid besöken ska både byggherren och den kontrollansvarige vara med.

9. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.
I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.
Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

10. Slutbesked

Du får ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och att du har följt din kontrollplan. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du gör det kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Avgiften kan vara ett stort belopp! Läs mer om byggsanktioner på Boverkets webbplats, här kan du även räkna ut hur stor avgiften kan bli, se relaterad info.

Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked. Du har alltså inte rätt att använda något du har byggt som inte uppfyller gällande krav.

Annonser

Kontakt

Ta kontakt med oss genom att skicka ett mail till info@bygglovsprocessen.se

Ni kan även ringa oss på 072-3596895

Vi gör en del uppdateringar i vårt ärendehanteringssystem. Därför ber vi er skicka ett mail så återkopplar vi så fort det går.