Det finns en definition på ”sammanhållen bebyggelse” i plan- och bygglagen, PBL. ”Sammanhållen bebyggelse” är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
En bebyggelse är en ”sammanhållen bebyggelse” om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader

Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter

Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark